Case

Här kan du läsa om några av de uppdrag Chair har genomfört. Fråga oss gärna om referenser om ni vill veta mer.

Scrolla ned för en lista på våra uppdrag!

Varumärkesplattform för tjänstebolag

Vi engagerades att se över ett bolags varumärke och affärserbjudande. Bolaget verkar inom utbildning och hade ett otydligt erbjudande med stor potential att växa. Genom en workshop och ett fåtal möten genomfördes en varumärkesplattform som skapade en tydlig kompassriktning i bolaget.

Rådgivning till ägare

Vi anlitades som bollplank när man som ägare funderade på att gå in mer operativt i bolaget och genomföra en organisationsförändring där ägaren hade varit en passiv ägare men nu ville ta en mer aktiv roll i bolaget och vilken roll som då skulle kunna vara lämplig.

Förberedande vice VD

Vi anlitades som förberedande vice VD på ett företag i Stockholm. Uppdraget innefattade att förbereda organisationen på en permanent extern VD genom bland annat coachning av ägarna på plats. Uppdraget innefattade även strategiska insatser, som exempelvis att arbeta fram mål och strategier för att nå dessa samt kommunicera ut och förankra dessa i organisationen. Inom ramen för uppdraget gjorde vi även en organisationsförändring som innebar förtydligande kring ansvarsfördelning och befogenheter, samt utvecklade nya rutiner.

Rekryteringsstöd av ny styrelseordförande

Vi engagerades som rekryteringsstöd till ett ägarlett bolag som sökte ny styrelseordförande. Uppdraget innebar såväl analys av ägarnas mognad som matchning av ordförande med kvalifikationer att möta och utmana ägarna att ta bolaget till nästa nivå. Under rekryteringar samarbetar vi med en handplockad rekryterare som även genomför adekvata tester.

Framtagande av nytt ägardirektiv

Vi engagerades i upprättandet av ett ägardirektiv för en koncern i ett moderbolag. Uppdraget innefattade workshop samt intervjuer med ägare för att urskilja deras önskade vilja med koncernen. Viljorna enades sedan i ett ägardirektiv.

Coach till extern VD

Vi engagerades som VD-coach när ett ägarlett företag rekryterat en ny VD. Uppdraget innebar att hjälpa den nya VDn i arbetet med en nulägesanalys, resonera fram riktlinjer för önskat läge och coacha VD mot det uppsatta målet. Uppdraget pågick under 6 månader.

Rådgivning till ägare

Vi engagerades med uppdraget att agera rådgivare till en ägargrupp om 6 ägare inför rekryteringen av Extern VD till företaget. Uppdraget innebar att ge dem råd inför rekryteringen av Extern VD. Vad behövde man förbereda innan en rekryteringsprocess påbörjades.  

Förberedande VD för bolag inom handel

Vi engagerades i rollen som förberedande VD för ett bolag inom handel med konsumentvaror. Uppdraget var att initialt leda företaget i transformeringen från ägarlett till ägarstyrt i syfte att förbereda bolaget till nästa nivå samt förbereda en extern VD. Uppdraget innebar att skapa en viss struktur för en permanent extern VD samt att coacha ägaren att släppa taget. Arbetet innehöll bland annat utveckling av affärsplan, itmigrering, organisationsstruktur, kompetensväxling, kategorikartläggning, kommunikation och strukturering av ekonomirapporteringen samt affärssystemsbyte.

Ägarrådgivning

Vi agerade som rådgivare till en ägarkonstellation som stod inför utmaningen att rekrytera en Extern VD. Uppdraget landade i att man beslutade att se över sitt ägardirektiv samt tydliggöra sina ägarroller. Det innebär även att konkretisera vilka operativa roller ägarna skulle ha i framtiden när den nya VDn skulle tillträda.

Utvärdering av affärsmodell för koncern inom retail

Vi anlitades av styrelsen för en koncern inom retail med affärsområden såsom grossist och butiksverksamhet. Vår uppgift var att göra en utvärdering av nuvarande affärsmodell samt ge rekommendationer till styrelsen. Uppdraget ledde till att vi skapade en ny strategi för verksamheten och, som en konsekvens av denna, en omfattande och nödvändig kompetensväxling. Under en period tog vi även operativt över interimrollen som Retailchef. Idag agerar vi som rådgivare åt nytillträdd Retailchef samt koncern VD.